STATUTEN

 

Naam

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

Vortex Adventures.

Zetel

Artikel 2.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. het verantwoord Live-Action Interactief Theater (LAIT) te bevorderen en de kennis over Live Action Interactief Theater bij haar leden te vergroten;
  2. om leden, ongeacht afkomst of achtergrond, samen te brengen in gezamenlijke, ontspannende en sociale spelen en bezigheden, teneinde nieuwe vaardigheden te leren en persoonlijke groei te bewerkstelligen, zowel op het vlak van sociale als praktische vaardigheden.
 2. De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door:
  1. het organiseren van het organiseren van het spel in de vorm van een improvisatie theater op evenementen voor haar leden, waarbij door de Event Controle en de groep Spelleiders een verhaal in een script wordt geschreven, en met behulp van figuranten die veel verschillende rollen uitvoeren naar de deelnemers van het evenement gebracht, waarbij de leden naar eigen inzicht mee kunnen doen met het script
  2. haar leden samen te brengen op evenementen eén op workshops, cursussen, gezelschapsspelen en andere samenkomsten die te maken hebben met het evenement;
  3. al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 1. De vereniging heeft géén winstoogmerk.

Leden

Artikel 4.

 1. De vereniging kent leden en buitengewone leden. Waar in deze statuten wordt gesproken over “leden”, “lid” of “lidmaatschap”, worden/wordt daaronder alleen gewone leden of gewoon lidmaatschap verstaan.

Tussen de buitengewone leden en de vereniging bestaat geen lidmaatschapsverhouding maar een contractuele verhouding. De rechten en plichten van de buitengewone leden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 1. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 1. Het bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Schorsing

Artikel 5.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
 2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl verplichtingen voor het betrokken lid in stand blijven.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.

Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijk ingang:

 1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
 3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot (af)splitsing.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur tegen het einde van het lopende verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand:
  • wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
  • wanneer het redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk, met opgave van de redenen, van het besluit in kennis stelt.
 2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Het besluit van de algemene vergadering op het in de vorige zin bedoelde beroep behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijnde aantal stemgerechtigde leden.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 2. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde één, twee of drie van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

Geldmiddelen

Artikel 7.

 1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit de bijdragen van leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, inkomsten uit vermogen, de opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde evenementen en tenslotte uit eventuele andere baten.
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 3. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de leden.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 5. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuurssamenstelling en benoeming

Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) meerderjarige personen die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

 1. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is

onbeperkt herbenoembaar.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.

Het bestuur is echter verplicht om de voorziening in de open plaats of de open plaatsen als agendapunt voor de eerstvolgende algemene vergadering op te voeren dan wel indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

Bestuursfuncties en bestuursvergaderingen

Artikel 9.

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
 2. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 3. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
 4. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste een/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
 5. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 6. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 4 sub b bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel, indien de bestuurder daarmee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
 7. Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen vermeld.
 8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Bestuursbesluiten

Artikel 10.

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.

 1. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

 1. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen en mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht), hun mening te uiten en zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

 1. Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De betreffende bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere bestuurder(s) en, bij gebreke daarvan, aan de algemene vergadering. Wanneer de enige bestuurder of alle bestuurders een tegenstrijdig belang als in dit lid bedoeld heeft respectievelijk hebben, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

 1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Ten aanzien van het staken van stemmen is het bepaalde in artikel 18 leden 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 1. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Voor de bepaling van het quorum tellen blanco of ongeldige stemmen of stemonthoudingen mee.
 2. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 11.

 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  1. door eindigen van het verenigingslidmaatschap;
  2. door ontslag, zulks met inachtneming van in lid 2 en 3 bepaalde;
  3. door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het in lid 4 bepaalde;
  4. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  5. door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurder is benoemd.
 2. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijnde aantal stemgerechtigde leden.

 1. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 2. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 12.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.
 3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in het vorige lid zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan het bestuur ter kennis brengt.
 4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de vereniging belast.
  1. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
  2. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden.
  3. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
   • een bestuurder is geschorst;
   • een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
   • onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

Vertegenwoordiging

Artikel 13.

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden gezamenlijk, waarbij één van de twee de voorzitter dan wel de penningmeester is.
 2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vereniging vertegenwoordigd door de persoon/personen die daartoe door de algemene vergadering wordt/worden aangewezen.

Het in dit lid bepaalde vervalt per de datum van inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

 1. De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorig artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Deze beperking kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 2. Het ontbreken van een ingevolge lid 3 of 4 van het vorig artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel niet aan.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 14.

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken hierna tezamen te noemen: “jaarstukken”.
 4. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 2. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 4. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 van dit artikel en de balans en de staat van baten en lasten conform de in artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde thans zeven jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls

 

het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet of de statuten verplicht is, doch ten minste tweemaal per kalenderjaar.

 1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden vertegenwoordigd zijn, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Indien door het bestuur aan het schriftelijke verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden gericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister dan wel – indien het lid hiermee instemt – door een langs elektronisch weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Indien ter zake de algemene vergadering nadere stukken ter beschikking dienen te worden gesteld kan dat geschieden langs elektronische weg, indien de leden hiermee hebben ingestemd.

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft.

 

Toegang en stemrecht

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.

 1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
 2. Ieder stemgerechtigd lid kan uitsluitend aan een andere stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.

 

Voorzitterschap van de algemene vergadering en notulen

Artikel 17.

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18.

 1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
 2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Voor de bepaling van een eventueel vereist quorum tellen blanco of ongeldige stemmen of stemonthoudingen mee.

 1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, wordt geen van beiden gekozen.

 1. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 2. Alle stemmingen in de algemene vergaderingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in die algemene vergadering dit verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter algemene vergadering en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

De algemene vergadering is bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

 1. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigden leden vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten, waaronder de genoemde besluiten in artikel 19, 20 en 21, worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al zijn één of meerdere oproepingsvoorschriften of andere formaliteiten niet in acht genomen, mits met algemene stemmen en met voorkennis van het bestuur.
 2. Een eenstemmig besluit, waaronder de genoemde besluiten in artikel 19, 20 en 21, van alle stemgerechtigden leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Een lid is bevoegd zijn stem via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. De algemene vergadering is bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 19.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, waaronder begrepen maar niet toe beperkt de taken van het bestuur, commissies en werkgroepen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

 

Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing

Artikel 20

 1. Wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts plaatsvinden na een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste tien dagen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Het bepaalde in artikel 15 lid 4 (ter inzagelegging langs elektronische weg) is van toepassing.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is.

Is niet drie/vierde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Het bepaalde in de eerste drie leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.
 3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 21.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

 1. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders heeft bepaald.

Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

 1. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

 1. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn die de wet alsdan voorschrijft.

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Slotbepaling

Artikel 22.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.