Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (en huishoudelijk reglement) Vortex Adventures

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vortex Adventures (hierna: Vortex Adventures) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30191835 en is gevestigd aan Jacobsvicarie 20 (4105CT) te Culemborg.


Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding aan een Lid tot het verrichten van Diensten door Vortex Adventures.
 3. Diensten: de Diensten die Vortex Adventures aanbiedt zijn: het organiseren van het spel in de vorm van een improvisatie theater op evenementen voor haar leden, waarbij door Vortex Adventures een verhaal in de vorm van een script wordt geschreven, en met behulp van figuranten die veel verschillende rollen uitvoeren naar de deelnemers van het Evenement gebracht, waarbij de leden naar eigen inzicht mee kunnen doen met het script. Daarnaast brengt Vortex Adventures leden samen op Evenementen en op workshops, cursussen, gezelschapsspelen en andere samenkomsten die te maken hebben met het Evenement.
 4. Dienstverlener: Vortex Adventures die Diensten aan een Lid aanbiedt.
 5. Evenement: het LAIT (Life Action Interactive Theater) Evenement dat door Vortex Adventures wordt georganiseerd waar een Lid aan kan deelnemen.
 6. Lid: de natuurlijke persoon die lid is van de vereniging van Vortex Adventures die al dan niet het Evenement bezoekt dat door Vortex Adventures wordt georganiseerd.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst (waaronder het lidmaatschap en het aanschaffen van een Toegangsbewijs) en andere verplichtingen tussen een Lid en Vortex Adventures, alsmede voorstellen van Vortex Adventures voor Diensten die door Vortex Adventures aan een Lid worden verstrekt en die door een Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Vortex Adventures waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Toegangsbewijs: Een toegangsbewijs is een door Vortex Adventures verstrekte fysieke of digitaal document waaruit de bevoegdheid van het Lid blijkt zich op het Evenement te mogen bevinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Vortex Adventures, elke Overeenkomst tussen Vortex Adventures en een Lid en op elke dienst die door Vortex Adventures wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt een Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vortex Adventures aan een Lid aangeven op welke wijze een Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Vortex Adventures is overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. In het geval Vortex Adventures niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 9. Op deze algemene voorwaarden zijn eveneens de algemene voorwaarden van het gebruikte terrein van toepassing en het huishoudelijk reglement van Vortex Adventures. Lid wordt geacht zichzelf in kennis te stellen van de geldende (huis)regels op het terrein.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Vortex Adventures gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Vortex Adventures is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door een Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vortex Adventures het recht een Overeenkomst met een (potentiële) een Lid om een voor Vortex Adventures gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat een Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Evenementen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst betreffende het lidmaatschap komt tot stand op het moment dat een Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Vortex Adventures heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar van het digitale inschrijvingsformulier aan Vortex Adventures te retourneren. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat zowel het digitale inschrijvingsformulier als de contributie voor dat jaar ontvangen zijn door Vortex Adventures. Ongeacht het moment in het verenigingsjaar waarop men lid wordt, is voor dat verenigingsjaar de gehele contributie verschuldigd.
 2. De Overeenkomst betreffende de aanschaf van Toegangsbewijzen komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Vortex Adventures heeft aanvaard door aanschaf van het toegangsbewijs dan wel de toegangsbewijzen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Een Aanbod kan door Vortex Adventures worden gedaan via de website. Indien Lid het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Vortex Adventures, zal Vortex Adventures de Overeenkomst met Lid schriftelijk, althans door een Vortex Adventures aangewezen wijze/platform bevestigen.
 4. Vortex Adventures heeft het recht om de (digitaal ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding.
 5. Vortex Adventures is niet gehouden aan een Aanbod indien een Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan een Lid geen rechten ontlenen.
 6. Elke Overeenkomst die met Vortex Adventures wordt aangegaan of een project dat door een Lid aan Vortex Adventures wordt toegekend, berust bij de vereniging en niet bij een individuele persoon die met Vortex Adventures is verbonden.
 7. Een Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Vortex Adventures met toestemming van een Lid reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Een Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere een Leden wordt aangegaan, is elke een Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst betreffende het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Verlenging van de Overeenkomst voor de duur van steeds één kalenderjaar is enkel mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van een Lid.
 2. De Overeenkomst betreffende de aanschaf van Toegangsbewijzen c.q. de toegang tot het Evenement wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde Evenement is geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het Evenement is verstreken.
 3. Zowel een Lid als Vortex Adventures kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van een Lid.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van een Lid onverlet voor zover Vortex Adventures ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Een Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Lid betreffende het Lidmaatschap ontvangt een Lid geen restitutie van reeds betaalde gelden over de resterende periode. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst betreffende de aanschaf van Toegangsbewijzen maakt Lid geen aanspraak op enige restitutie van het Toegangsbewijs.
 7. Zowel een Lid als Vortex Adventures kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Vortex Adventures nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 8. Lid kan op ieder gewenst moment deelnemen aan het Evenement of de deelname aan het Evenement beëindigen.

Artikel 6 – Annulering Evenement door Vortex Adventures

 1. Annulering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dient schriftelijk aan Vortex Adventures te worden medegedeeld. In geval van annulering, zal Lid het reeds betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.
 2. Vortex Adventures is gerechtigd een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van Lid om te controleren of een Evenement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Vortex Adventures zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Lid daarover te informeren. Vortex Adventures kan echter niet garanderen dat Lid deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt.
 3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die door Vortex Adventures worden verplaatst blijven in beginsel geldig voor het verplaatste evenement, tenzij anders wordt aangegeven. Indien Lid niet in de gelegenheid is om in de vervangende periode het Evenement te bezoeken, dan kan Lid overgaan tot annulering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Toegangsbewijs

 1. Een Toegangsbewijs bestaat uit een door Vortex Adventures verstrekt digitaal document, tenzij Vortex Adventures een fysiek toegangsbewijs ter beschikking stelt.
 2. Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. Vortex Adventures mag ervan uitgaan dat de houder van het Toegangsbewijs de rechthebbende daarop is.
 3. Lid dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Toegangsbewijs aan derden, tenzij Vortex Adventures Lid hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. Vortex Adventures behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Lid mag worden verkregen; de (potentiële) Lid is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 5. Indien en voor zover Lid een Toegangsbewijs, dan wel Toegangsbewijzen, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Lid staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 6. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Toegangsbewijs komt voor rekening en risico van Lid.
 7. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Vortex Adventures ongeldig worden verklaard en/of de Lid kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

Artikel 8 – Deelname aan Evenementen

 1. Eenieder die deelneemt aan de organisatie of het spel tijdens een Evenement is verplicht lid te zijn van Vortex Adventures, behoudens ereleden en het bestuur van Vortex Adventures. Deelnemers die geen vast lid van Vortex Adventures willen worden, kunnen voor de duur van het Evenement een buitengewoon lidmaatschap verkrijgen.
 2. Lid dient, vóór deelname aan een Evenement, zich te melden bij de informatiebalie om zich voor dat Evenement in te schrijven, dan wel om een reeds verstuurde inschrijving te bevestigen. Eventueel nog verschuldigde bedragen voor deelname of lidmaatschap dienen op dat moment voldaan te worden.
 3. Vortex Adventures houdt zich het recht voor een Lid de toegang te weigeren tot de Evenementen, zonder verdere opgaaf van reden. Eveneens behoudt Vortex Adventures zich het recht voor Lid tijdens een Evenement verdere deelname te ontzeggen. In laatstgenoemde geval zal geen restitutie plaatsvinden van het deelname- of lidmaatschapsgeld. Eventueel reeds vooruit betaalde Evenementen zullen wel worden terugbetaald.
 4. Wanneer Lid deelneemt aan het Evenement, zal Lid begeleiding krijgen van Vortex Adventures, zoals nader neergelegd in het huishoudelijke reglement.
 5. Bij overtreding van de wetgeving tijdens Evenement met betrekking tot, onder andere, maar niet uitsluitend, fysiek geweld, discriminatie, drugs, drank en onzedelijk gedrag zal aangifte worden gedaan bij de betreffende officiële instanties. Vortex Adventures behoudt zich het recht voor om te bepalen of Lid zich zijner inziens aan deze waarden en normen houden. Wanneer Vortex Adventures van mening is dat dit niet het geval is, dan houdt Vortex Adventures zich het recht voor Lid zonder verdere opgaaf van redenen de verdere toegang tot het Evenement ontzeggen.
 6. Door deelname aan het evenement bevestigt Lid dat die fysiek en mentaal in staat is om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen.

Artikel 9 – Calamiteiten

 1. In het geval van calamiteiten dient Lid Vortex Adventures te informeren. Vortex Adventures draagt zorg voor diverse veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, beveiliging, brandblusmiddelen, vervoer van zieken en communicatiemiddelen. Vortex Adventures draagt geen verantwoordelijkheid voor calamiteiten en eventuele gevolgen daarvan.
 2. Vortex Adventures zal zorg dragen voor een noodplan. Een uittreksel hiervan ligt ter inzage in de informatiebalie. Het noodplan voorziet in procedures waarop teruggevallen wordt in geval van een noodsituatie. Vortex Adventures kan een noodsituatie afkondigen indien Vortex Adventures dit nodig acht.
 3. Wanneer een noodsituatie afgekondigd is, zullen spelleiders en het bestuur Vortex Adventures ten dienste staan om de betreffende situatie in goede banen te leiden. Zij worden dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het noodplan.

Artikel 10 – Veiligheid

 1. Lid dient ervan op de hoogte te zijn dat er bij LAIT Evenementen speciaal vervaardigde LARP/LAIT of andere theatrale uitrusting zoals bijvoorbeeld wapens schilden worden gebruikt en dat Lid dus ook direct met deze uitrusting te maken krijgen. Lid accepteert het risico dat hij door een dergelijk uitrusting getroffen kan worden. Deelname aan een Evenement geschiedt altijd op eigen risico.
 2. Vortex Adventures zal tijdens het evenement toezicht houden op de veiligheid. Lid dient de aanwijzingen, ten aanzien van veiligheid, van Vortex Adventures direct op te volgen. Vortex Adventures is bevoegd deze verantwoordelijkheid te delegeren naar derden binnen de organisatie.
 3. Tijdens een Evenement worden de regels ten aanzien van open vuur, vuurwerk en pyrotechniek vastgesteld door Vortex Adventures in samenspraak met de terreinbeheerder. Lid is verantwoordelijk om zichzelf te informeren over de geldende regels van dat moment. De regels van publieke autoriteiten (politie, brandweer) dienen altijd te worden nageleefd.

Artikel 11 – Wapens, bepantsering en diversen

 1. Alle gevechtsuitrusting waaronder maar niet beperkt tot LAR/LAIT/theatrale -wapens en schilden, die het evenemententerrein mee worden opgenomen, dienen voor aanvang van het Evenement door Vortex Adventures. Vortex Adventures adviseert nadrukkelijk om gebruik te maken van de aangeboden wapenkeuring, doch is Lid hiertoe niet verplicht.
 2. Goedkeuring van de wapenkeuring biedt geen 100% garantie. Vooral niet voor zelfgemaakte attributen. Indien tijdens het Evenement twijfel ontstaat aan de uitrusting door bijvoorbeeld eventuele schade, gebruik of slijtage, is het sterk aan te raden om dit nog een keer te laten controleren. Voor meer uitgebreide regels rondom wapens, zie de website van Vortex Adventures en het huishoudelijk regelement.
 3. Vortex Adventures houdt zich het recht voor om potentieel gevaarlijke objecten, waaronder tevens harde bepantsering, aan een keuring te onderwerpen of het wapen te verbieden in het spel. Hierbij wordt per voorwerp gekeken naar de functie en veiligheid.
 4. Indien een wapen, schild of ander voorwerp wordt afgekeurd, houdt Vortex Adventures zich het recht voor dit in te nemen voor de duur van het Evenement of van het evenemententerrein te (laten) verwijderen. Veiligheidshalve ingenomen voorwerpen kunnen na afloop van het evenement weer worden opgehaald bij de organisatie. Voorwerpen die niet worden opgehaald worden beschouwd als gevonden voorwerpen.
 5. Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels met betrekking tot “veilig vechten” en deze tijdens het gehele Evenement toe te passen. Deze regels zijn tijdens het Evenement voortdurend van toepassing (ook op OC-gebied en/of in downtime). Deze regels zijn terug te vinden op het website van Vortex Adventures. Bij aanvang van het Evenement zal door Vortex Adventures uitleg worden gegeven over de op dat moment geldende regels met betrekking tot “veilig vechten” en de toepassing hiervan. Het is de verantwoordelijkheid van Lid om deze uitleg bij te wonen, of ervoor te zorgen dat hij anderszins op de hoogte is van deze regels. Bij overtreding van deze regels houdt Vortex Adventures zich het recht voor om Lid uit te sluiten van verdere deelname aan het Evenement.
 6. Het is Lid verboden om echte slag-, steek-, snij- of vuurwapens het evenement terrein mee op te nemen, zelfs wanneer deze bij de Wet wapens en munitie of enige onderhavige regeling niet verboden zijn. Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend: vlindermessen, stilettomessen, (metalen) zwaarden, nunchucks en vechtstokken. Potentieel gevaarlijke voorwerpen die niet onder de Wet wapens en munitie vallen kunnen in uitzonderlijke gevallen door Vortex Adventures worden toegestaan onder door Vortex Adventures te bepalen voorwaarden.
 7. Lid mag geen huisdieren meenemen naar evenementen. In overleg met Vortex Adventures bestuur kan, onder eventuele voorwaarden, een schriftelijk vastgelegd uitzondering hierop gemaakt worden.

Artikel 12 – Minderjarigen

 1. Ten aanzien van de deelname aan Evenementen door minderjarigen gelden bijzondere regels. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement dat te vinden op de website van Vortex Adventures.
 2. Personen jonger dan 16 jaar oud mogen slechts op Evenementen aanwezig zijn indien er tevens een volwassen begeleider aanwezig is, welke op de hoogte is van de risico’s die bij het spel horen. Deze begeleider moet een ouder en/of wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige zijn, of schriftelijk door de ouders van de minderjarige gemachtigd zijn de minderjarige te begeleiden. De begeleider draagt verantwoordelijkheid voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van de minderjarige.
 3. Voor alle personen onder de 18 jaar oud dient er, tijdens de inschrijving, een getekende verklaring van de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers te worden afgegeven dat deze akkoord gaan met aanwezigheid op, dan wel deelname aan, dat evenement door de minderjarige. Voor zover van toepassing, dienen op deze verklaring ook de gegevens en handtekening van de volwassen begeleider te zijn gezet.
 4. NPC’s en personen met een organisatorische functie op een evenement kunnen geen verantwoordelijke begeleider zijn van kinderen van 12 jaar oud of jonger, tenzij Vortex Adventures bestuur na overleg , schriftelijk, anderszins beslist.
 5. Personen van 12 jaar oud of jonger mogen slechts aanwezig zijn als toeschouwer. Vanaf een leeftijd van 13 jaar mogen leden deelnemen aan het spel, met een eigen personage. Deelnemers van 13 tot 15 jaar oud mogen echter alleen vechten met deelnemers uit dezelfde leeftijdscategorie, en dienen zich veiligheidshalve te verwijderen uit situaties waar oudere deelnemers in gevecht raken.

Artikel 13 – Gevonden voorwerpen

 1. Vortex Adventures bewaart gevonden voorwerpen voor de duur van 1 jaar en 1 dag, voor zover dit redelijkerwijs van Vortex Adventures verwacht kan worden. Indien zich geen eigenaar voor een voorwerp meldt, wordt deze opgenomen in de inboedel van Vortex Adventures, vernietigd of weggegeven.
 2. Gevonden voorwerpen worden naar het eerste daarop volgende Evenement meegenomen, en zijn dan af te halen bij de informatiebalie. Daarna worden voorwerpen alleen na overleg met de een bestuurslid meegenomen.

Artikel 14 – Spelregels

 1. Tijdens de Evenementen is steeds de meest recente editie van de spelregels van kracht. De meest recente versie van de spelregels wordt tijdens het Evenement ter inzage aangeboden bij de informatiebalie. Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de meest recente spelregels zoals deze in de betreffende documenten beschreven staan.
 2. Omdat een groot gedeelte van het spel en de spelregels gebaseerd is op het vertrouwen van de Vortex Adventures in de eerlijkheid van Lid, wordt het (opzettelijk) niet naleven van de spelregels als zeer ernstig beschouwd. Bij een eerste constatering zal direct een mondelinge waarschuwing worden gegeven door de spelleiding en zal deze waarschuwing worden opgenomen in de administratie. Vervolgens kan Vortex Adventures besluiten Lid verdere deelname aan het evenement te ontzeggen, en/of zijn lidmaatschap van de vereniging te schorsen of beëindigen.

Artikel 15 – Opslag van eigendommen van Lid

 1. Indien overeengekomen, kan Vortex Adventures zorg dragen voor de opslag van eigendommen van een Lid. De opslag van de overeenkomen eigendommen zal plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal Vortex Adventures de eigendommen opslaan in een hiervoor geschikte ruimte, zulks ter beoordeling van Vortex Adventures. Hiervoor behoeft Vortex Adventures geen toestemming van Lid.
 2. Vortex Adventures zal ten aanzien van alle eigendommen, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende, alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Lid nemen om de bewaarneming uit te voeren.
 3. Vortex Adventures zal op schriftelijk verzoek en voor rekening van Lid ten behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken verzekeren bij een verzekeraar en verzekerd houden.
 4. De eigendommen zullen slechts afgeleverd worden nadat Vortex Adventures hiervoor opdracht heeft gekregen van Lid. Vortex Adventures kan de eigendommen uitsluitend afleveren aan Lid.
 5. Lid is verplicht zijn eigendommen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag het Evenement, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan Vortex Adventures verschuldigd.

Artikel 16 – Ter beschikking stelling van materialen door Vortex Adventures

 1. Vortex Adventures kan tijdens het Evenement materialen tegen een vergoeding aan Lid ter beschikking stellen. Hiertoe dient Led, ten minste 4 weken vooraf, contact op te nemen met de FLM. Er is een standaard bruikleenovereenkomst welke door de partijen ondertekend dient te worden. In deze Overeenkomst staan de bepalingen ten aanzien van bruikleen van materialen opgetekend. Lid is verplicht de materialen in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Vortex Adventures staat ervoor in dat de materialen voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Lid heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Vortex Adventures geleverde materialen.
 4. Doorverhuur is verboden tenzij Lid expliciet schriftelijk toestemming van Vortex Adventures heeft om de materialen door te verhuren aan derden. In het geval van doorverhuur is Lid op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 5. Lid is verplicht de materialen zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Lid en door (het gebruik van) de materialen geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Vortex Adventures, de andere leden en de verdere omgeving.
 6. Het is aan Lid verboden de inrichting of gedaante van de materialen geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vortex Adventures. Door Lid aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van de materialen en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Lid ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Vortex Adventures anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 7. Lid is verplicht de materialen na afloop van het Evenement schoon ter beschikking te stellen aan Vortex Adventures en af te leveren conform de Overeenkomst.
 8. Lid is verplicht de materialen af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 9. Lid wordt geacht de materialen in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om de materialen in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het terug geleverde niet in goede staat verkeert, is Lid verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Vortex Adventures te vergoeden. Lid is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door de materialen tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Lid worden uitgevoerd.
 10. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Vortex Adventures gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Vortex Adventures voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Lid is verplicht de aanwijzingen van Vortex Adventures op te volgen.
 11. Lid is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Vortex Adventures van:
  1. Schade door het verlies van de materialen en/of de daarbij behorende documenten;
  2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Lid wordt vergoed;
  3. Schade door onzorgvuldig handelen van Lid zelf.
 1. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Lid bij grondige inspectie van de materialen niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Vortex Adventures terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 17 – Verplichtingen Lid

 1. Een Lid is verplicht alle door Vortex Adventures verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Vortex Adventures is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomen dat Vortex Adventures Lid de toegang van het Evenement ontzegt.
 3. Indien Vortex Adventures het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Vortex Adventures staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Toegangsbewijs noch de juiste ontvangst daarvan.
 4. Lid is verplicht om op eerste verzoek van Vortex Adventures en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 5. Lid dient gedurende haar bezoek aan het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Lid zich in dit verband te houden aan de door Vortex Adventures gedane aanwijzingen en instructies.
 6. Het betreden van de locatie van het Evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Lid is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 7. Het is verboden vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Evenement.
 8. Het is Lid niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vortex Adventures, op het Evenement promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
 9. Lid is verplicht zich aan de door Vortex Adventures gehanteerde huisregels, zoals neergelegd in deze voorwaarden, te houden. Teven dient Lid zich te houden aan het huishoudelijk reglement en de spelregels van het Evenement.
 10. Voor de toegang op het Evenement is Lid verplicht om een vaccinatiepaspoort te overleggen waaruit blijkt dat Lid volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus of een negatieve coronatest te overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Wanneer Lid niet kan aantonen dat hij volledig gevaccineerd is, of wanneer Lid geen negatieve coronatest kan overleggen, is Vortex Adventures gerechtigd om een Lid de toegang tot het Evenement te ontzeggen. Indien de overheid andere toegangsregels stelt voor een Evenement, zal Vortex Adventures conform de overheidsrichtlijnen handelen.
 11. Vortex Adventures raadt Lid aan om voldoende verzekerd te zijn tijdens het Evenement en zich voldoende verzekerd te houden (reisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering).
 12. Bij deelname aan het Evenement is een lid naar eigen inschatting fysiek en geestelijk in staat om aan het Evenement deel te nemen. Leden die voor hun veiligheid niet aan alle elementen van het spel mee kunnen doen (waaronder showvechten), kunnen zich melden bij de EHBO om eventuele markering te dragen.

Artikel 18 – Contributie van het lidmaatschap

 1. Een Lid die een Overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar is verplicht contributie een heel jaar vooruit te betalen. De betaling dient te geschieden voor de eerste ALV of eerste Evenement van het jaar.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 3. Een Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van een Lid door Vortex Adventures haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Een Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Vortex Adventures is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 6. Een Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vortex Adventures.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens een Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van een Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 – Prijzen en betaling Evenementen

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Lid dient betaling vooraf te voldoen via een betaallink op de website van Vortex Adventures. Indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen, kan Lid op de locatie van het Evenement betalen.
 2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20 – Incassobeleid

 1. Wanneer een Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal een Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien een Lid binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat een Lid in verzuim is, zal Vortex Adventures zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Vortex Adventures meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van een Lid.

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. Vortex Adventures gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van een Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vortex Adventures de betrokkene hierover informeren.
 2. Een Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens die voor diensten van Vortex Adventures verwerkt worden, voorzover Lid die gegevens zelf heeft aangeleverd. Een Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart een Lid Vortex Adventures tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Vortex Adventures op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Vortex Adventures heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van het Evenement, de aanwezige personen, Leden en artiesten voor marketing- en promotiedoeleinden van Vortex Adventures en/of het Evenement.

Artikel 22 – Opschorting en ontbinding

 1. Vortex Adventures heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien een Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Vortex Adventures gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Vortex Adventures is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra een Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan een Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. Vortex Adventures is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van een Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is een Lid verplicht om Vortex Adventures te vergoeden voor elk financieel verlies dat Vortex Adventures lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van een Lid.

Artikel 23 – Overmacht

 1. Vortex Adventures is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Vortex Adventures wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Vortex Adventures, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door een Lid of diens derden aan Vortex Adventures zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Vortex Adventures of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Vortex Adventures buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door een Lid worden betaald. Vortex Adventures is niet verplicht om een Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verblijf van Lid op het Evenement leidt tot aansprakelijkheid van Vortex Adventures, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van Vortex Adventures per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Vortex Adventures. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Vortex Adventures is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
 3. Voor zover Lid Vortex Adventures geen opdracht heeft gegeven voor het opslaan van eigendommen van een Lid in een daartoe bestemde ruimte, sluit Vortex Adventures haar aansprakelijkheid uit voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Lid en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 4. Alle bewaringen van eigendommen in de opslagruimte van Vortex Adventures zal geschieden voor rekening en risico van Lid. Lid dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen eigendommen tijdens de duur van de Overeenkomst steeds afdoende te verzekeren.
 5. Vortex Adventures sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van Lid in verband met het Evenement. Lid is er uitdrukkelijk mee bekend dat LARP lichamelijk letsel kan veroorzaken. Elke deelname van Lid vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid. Lid is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een LARP Evenement.
 6. Vortex Adventures sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Vortex Adventures is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 7. Vortex Adventures is slechts aansprakelijk voor door de Lid geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Lid toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Vortex Adventures, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Vortex Adventures verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Vortex Adventures wordt onder meer uitgesloten voor:
   • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Vortex Adventures ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en de door deze derden ingeschakelde personen;
   • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Vortex Adventures gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
   • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement;
   • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Lid en;
   • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Lid en/of de houder van een Toegangsbewijs.
 1. Lid vrijwaart Vortex Adventures voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Vortex Adventures geleverde Diensten, tenzij Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Vortex Adventures.
 2. Lid is aansprakelijk voor alle schade aan de ter beschikking gestelde materialen, tenzij Lid bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Vortex Adventures verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. Vortex Adventures is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 4. Vortex Adventures is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Lid opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van de ter beschikking gestelde materialen, tenzij een latere terbeschikkingstelling van de ter beschikking gestelde materialen aan Lid ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Vortex Adventures zelf.
 5. Vortex Adventures is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Lid. Lid dient zich te houden aan gebruik van de ter beschikking gestelde materialen volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Vortex Adventures.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Lid gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Vortex Adventures de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Lid na het einde van Overeenkomst de ter beschikking gestelde materialen onrechtmatig onder zich, dan kan Vortex Adventures over de tijd dat hij de ter beschikking gestelde materialen mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 8. Vortex Adventures staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vortex Adventures verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Vortex Adventures vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vortex Adventures binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Vortex Adventures.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Vortex Adventures verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Vortex Adventures zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Lid vrijwaart Vortex Adventures van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Artikel 26 – Vergaderprotocol ALV

 1. Leden kunnen tot twee weken voor een ALV agendapunten en te behandelen stukken schriftelijk of per e-mail indienen bij de secretaris. Deze zullen door de secretaris aan de agenda worden toegevoegd.
 2. De definitieve agenda zal één week voor aanvang van de ALV naar de leden worden verzonden. De agenda zal ook op de website ter inzage worden geplaatst. Stukken waarover gestemd wordt zullen met de agenda worden meegestuurd naar de leden, zodat deze zich kunnen inlezen in datgene waarover wordt gestemd.
 3. Leden dienen zich bij aankomst bij de secretaris te melden en te worden geregistreerd. Wanneer men de ALV voortijdig verlaat dient men dit aan de secretaris te melden.
 4. Machtigingen dienen voor aanvang van de ALV bij de secretaris ingeleverd en geregistreerd te worden.
 5. Per agendapunt zal geopend en gesloten worden; wanneer een punt gesloten is, wordt hier niet op teruggegrepen.
 6. Wanneer iemand het woord wil nemen, dan steekt hij zijn hand op. Pas na aangewezen te zijn door de voorzitter neemt men het woord, te beginnen met het noemen van zijn naam en PLIN.
 7. Leden dienen op constructieve wijze bijdrage te leveren aan de ALV. Wanneer iemand zich niet beschaafd gedraagt, zich niet houdt aan de algemene normen en waarden of zeer slechte sociale vaardigheden hanteert zal hij gemaand worden het gedrag te verbeteren of eventueel geschorst worden als lid. Tijdens de ALV is het wenselijk dat er naar feiten gekeken wordt en mensen niet persoonlijk aangevallen worden.
 8. Tijdens de vergadering wordt er niet gerookt, daar dit in openbare ruimte plaatsvindt.
 9. Wanneer bij een stemming het merendeel van de ALV duidelijk maakt ergens voor of tegen te zijn, kan de motie aangenomen worden zonder alle stemmen daadwerkelijk te tellen. In dit geval moet het wel zeer duidelijk zijn dat het merendeel daadwerkelijk achter de beslissing staat, bijvoorbeeld door handopsteking.
 10. Het stemrecht van verenigingsleden onder de 12 jaar zal door de ouders worden uitgesproken.

Artikel 27 – Buitengewone leden

 1. Vortex Adventures behoudt zich het recht voor om buitengewone leden aan te stellen. Deze leden zullen geen contributie betalen, noch stemrecht hebben tijdens de ALV. Deze leden kunnen wel op Evenementen aanwezig zijn en zullen daar dan een specifieke taak uitvoeren. Hieronder kunnen bijvoorbeeld de EHBO, catering en beveiliging vallen.
 2. Niettegenstaande hetgene het vorige lid staat, behoudt Vortex Adventure zich het recht voor om de kenmerken van de relatie tussen de vereniging en buitengewone leden te wijzigen.
 3. Ereleden zijn leden die door de ALV als zodanig zijn aangewezen als beloning voor bewezen diensten. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie maar hebben verder dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien een Lid niet tevreden is over de service van Vortex Adventures, is een Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk te melden. De klachtenprocedure is te downloaden vanaf de website. Klachten dienen volgens deze procedure kenbaar gemaakt te worden om een goede afhandeling te garanderen.
 2. De klacht moet door een Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vortex Adventures de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Vortex Adventures zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Vortex Adventures en een Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vortex Adventures heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal een Lid hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Vortex Adventures en een Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.